Aquacov

Concurs pentru ocuparea a unui post contractual vacant de conducere pe perioadă nedeterminată

Image Description

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV organizează concurs pentru ocuparea a unui post contractual vacant de conducere pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână la Aparatul tehnic al Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.336/2022

Denumirea postului: director executiv Condiţii specifice de participare la concurs:
– studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științei economice sau științei inginerești;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției: 7 ani.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile generale de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
a) să aibă cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) să aibă capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) să îndeplinească condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din HG 1336/2022.

Calendarul de desfășurare a concursului:
Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV, în perioada 18.05.2023 – 06.06.2023, ora 16:00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV, la secretariatul comisiei de concurs, telefon 0744-499572.

Concursul va avea loc la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV, Cart. Câmpul Frumos nr. 5, Clădirea principală, Biroul nr. 6, municipiul Sfântu Gheorghe, după următorul calendar:
– proba scrisă: 13.06.2023 – ora 09:00
– proba de interviu: 16.06.2023, ora 09:00.

Bibliografie: http://www.adiaquacov.ro/wp-content/uploads/2023/05/Bibliografie-tematica.doc.pdf

Formular de înscriere: http://www.adiaquacov.ro/wp-content/uploads/2023/05/Formular-de-inscriere.docx.pdf

Lista actelor necesare: http://www.adiaquacov.ro/wp-content/uploads/2023/05/LISTA-actelor-necesare.docx.pdf

Statut ADI AQUACOV: http://www.adiaquacov.ro/wp-content/uploads/2023/05/STATUT-2021-ADI-AQUACOV.pdf

Rezultatul selecției dosarelor: http://www.adiaquacov.ro/wp-content/uploads/2023/06/Nr.178_12.06.2023.pdf

Rezultat final: http://www.adiaquacov.ro/wp-content/uploads/2023/06/Nr.182_13.06.2023.pdf