Aquacov

Tehnician, normă parțială (4 ore de lucru), pe durata nedeterminată

Image Description

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”AQUACOV” cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, punct de lucru Cartierul Câmpul Frumos nr.5, Parcul Industrial

Organizează concurs pentru ocuparea următorului post din cadrul compartimentului tehnic al asociației:


Tehnician, normă parțială (4 ore de lucru), pe durata nedeterminată

Condiții de participare:
Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
– studii tehnice de specialitate: tehnician în construcții și lucrări publice sau tehnician construcții hidrotehnic
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării postului min. 5 ani.
– cunoștințe operare PC(Word, Excel)
– cunoștinte de citire plan tehnic
– permis de conducere cat. B

Concursul va avea loc la punctul de lucru asociației în data de 10 martie 2023, ora 10:00 proba scrisă, 13 martie 2023, ora 14:00 interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data 3 martie 2023, ora 15:00, la punctul de lucru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”, Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos, nr.5, Parcul Industrial, parter biroul nr.6, sau prin e-mail la adresa office.aquacov@gmail.com.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • curriculum vitae, modelul comun European
 • copia actului de identitate
 • copii ale diplomelor de studii, și eventual ale altor certificate documente care atestă efectuarea
  unor specializări și perfecționări
 • copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada
  lucrată, care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării
  postului
 • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
  anterior delurării concursului de către medicul de familie al candidatului.
  Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică
  pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs înainte de proba scrisă.

  Bibliografie:
 • Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”
 • Legea nr.241/2006 ”republicată”, privind serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu
  modificările și completările ulterioare
 • Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și
  canalizare a localităților. Indicativ NP133-2013.